Склад кафедри

Бірта Габріелла Олександрівна 
Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук

Науково-педагогічного стажу - більше 25 років.

Працює в ПУЕТ з вересня 2004 р.

Має понад 150 наукових та навчально-методичних видань, в тому числі 10 навчальних посібників з грифом МОНУ, 12 монографій (7 одноосібні), 65 статей у фахових виданнях, має публікації в зарубіжних виданнях, 5 патентів.

Є керівником науково-дослідних тем: «Вивчення особливостей м’ясних якостей свиней червоно-білопоясої породи залежно від забійної маси» (номер державної реєстрації 0112U008320 2012-2017), «Вплив генотипових факторів на рівень відгодівельних і м'ясо-сальних якостей свиней різних порід» (номер державної реєстрації 0112U008323 2015-2018), «Аспекти розвитку галузі свинарства на сучасному етапі. Товарознавча характеристика продукції свинарства» (номер державної реєстрації 0112U008324 2013-2018).

Займається питаннями вивчення м’ясних генотипів свиней, яких розводять на Україні, методами їх створення, сучасними методами оцінки тварин, питаннями чистопородного розведення, схрещування, гібридизації, гематологічними і гістологічними дослідженнями в галузі свинарства, товарознавчою характеристикою м’яса свинини.

Нагороджена:

 • Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України «За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність» (2008 р.).
 • Почесною відзнакою «Знак Пошани» Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) (2008 р.).
 • Грамотою Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2009 р.).
 • Почесною грамотою ПУЕТ (2011 р.).
 • Почесною грамотою ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Полтавського регіону «За заслуги в реалізації державної політики в галузі національної освіти і науки, багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників освіти» (2011 р.).
 • Почесною грамотою ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Полтавського регіону (2012 р.).
 • Почесною грамотою за багаторічну самовіддану працю, значний особистий внесок у підготовку фахівців для споживчої кооперації та інших галузей економіки України, досягнення в навчально-виховній, науковій і громадський роботі та з нагоди 53-ї річниці освітньої діяльності університету

e-mail: birta2805@gmail.com

Google Академія: Габріелла Бірта, Габриэлла Бирта
ORCID ID: 0000-0001-6952-7554
SCOPUS: ID 57202998997
ResearcherID:  F-5411-2017

Сахно Тамара Вікторівна
Доктор хімічних наук

З 2000 року член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата хімічних наук при Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна; науковий керівник трьох захищених дисертаційних робіт, має 12 винаходів та понад 200 наукових робіт надрукованих в Україні, Росії та за кордоном в журналах Radiation Physics and Chemistry, Nuclear Instruments and Methods in Physics, Chemical Physics.

Монографії:

 • Гриньов Б.В., Сахно Т.В., Сенчишин В.Г. Оптично прозорі та флуоресціюючі полімери. Харків Інститут монокристалів 2003 (заг. редакція проф. Гриньова Б.В.)  36 др.арк.
 • Волкова Н.Н., Сахно Т.В Промышленные кластеры. Полтава 2005.-270 с.
 • Волкова Н.Н., Сахно Т.В Промышленные кластеры России. Полтава 2008.-532 с., на які в Інтернеті розміщено понад 50 посилань.
 • Барашков, Н. Н.  Оптически прозрачные полимеры и материалы на их основе [Текст] / Н. Н. Барашков, Т. В. Сахно. - М. : Химия, 1992. - 77 с. : ил. - (Химия-пром-сти). - ISBN 5-7245-0620-3 : 2.63 р. Библиогр.:с.74-77.

e-mail: sakhno2001@gmail.com

Google Академія: (Сахно Тамара)
ORCID ID: (0000-0001-7049-4657)
Scopus: (Sakhno, Tamara V.)
Web of Science: (Sakhno, Tamara)
ResearcherID: AAL-4074-2020

Ткаченко Аліна Сергіївна  
директор навчально-наукового інституту бізнесу та сучасних технологій, доцент кафедри, кандидат технічних наук

Працює в ПУЕТ з 2011 р.

15 жовтня 2015 року захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді К 35.840.02 Львівської комерційної академії на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів за темою дисертаційного дослідження: «Формування споживних властивостей печива цукрового підвищеної харчової цінності» (науковий керівник – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, завідувач кафедри товарознавства продовольчих товарів Львівської комерційної академії Сирохман І.В.).

Загальна кількість опублікованих робіт:  наукових статей і тез – 25; науково-методичних праць – 1.

Підвищення кваліфікації та стажування:

 • 2011-2012 рр. – магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» на базі Вищого навчального закладу «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава);
 • 2012-2015 рр. – денна аспірантура за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів на базі Львівської комерційної академії (м. Львів).

Google Академія: Alina Tkachenko
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-5521-3327
SCOPUS: ID 57192820711

Бургу Юрій Георгійович
Вчене звання - доцент, кандидат сільськогосподарських наук

Має понад 110 наукових та навчально-методичних видань, в том числі числі 8 навчальних посібників з грифом МОНУ, 4 монографій (1 одноосібна), 39 статей у фахових виданнях, має публікації в зарубіжних виданнях.

Тема науково-дослідної роботи:» Товарознавча характеристика продуктів забою свиней в західних регіонах України», «Особливості росту, розвитку і  господарської цінності свиней різного напрямку продуктивності», «М’ясо-сальні якості та окремі господарсько-біологічні особливості свиней різних генотипів».  «Вплив генотипових факторів на рівень відгодівельних і м’ясо-сальних якостей свиней різних порід» та «Аспекти розвитку галузі свинарства на сучасному етапі. Товарознавча характеристика продукції свинарства».

Нагороджений:

 • Грамотою за значний вклад в підвищення якості підготовки фахівців, вдосконалення навчального процесу, плідну навчально-методичну і наукову роботу, виховання студентської молоді та з нагоди Дня працівників освіти (2006).
 • Подяка за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для споживчої кооперації та інших галузей економіки України, досягнення в навчально-виховній, науковій, виробничій і громадській діяльності та з нагоди Дня працівників освіти України (2010).

e-mail: byrgy1973@gmail.com

Google Академія: Юрій Бургу Юрий Бургу
ORCID ID: 0000-0003-0560-1203
SCOPUS: ID 57203001219
ResearcherID:  F-5399-2017

Губа Людмила Миколаївна

Доцент, кандидат технічних наук, член-кореспондент Української технологічної академії, відповідальний секретар збірника «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі» серія «Технічні науки».

Закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність» і одержала кваліфікацію “магістр з торгівлі” (2001 р.), має другу вищу освіту зі спеціальності «Економіка підприємства».

Працює в університеті з 2001 року.

Наукові дослідження присвячені питанням формування та дослідження якості непродовольчих товарів, в т.ч. багатошарових матеріалів із використанням відходів шкіряної промисловості.

Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць близько 150, в тому числі монографія, 4 патенти, 2 підручники, 2 навчальних та 7 навчально-методичних посібників, 6 національних стандартів. Співавтор 4 дистанційних курсів.

Переможець Регіонального конкурсу “Винахідництво 2006” в номінації “Найкращий винахід у сфері збереження навколишнього середовища”.

Підвищувала кваліфікацію в МІПК “Школа педагогічної майстерності”, Харківському державному університеті харчування та торгівлі, Сумському державному університеті за програмою «Електронні засоби та дистанційні технології навчання», ДП «Полтавастандартметрологія».

e-mail: lyudmika@gmail.com

Google scholar: Lyudmila Guba
ORCID: 0000-0003-1008-6023 https://orcid.org/0000-0003-1008-6023
Publons ResearcherID: F-5714-2017 https://publons.com/researcher/4248380/lyudmila-guba/

Семенов Анатолій Олексійович
Доцент, кандидат фізико-математичних наук

Закінчив Національний університет ім. Тараса Шевченка (м. Київ) у 1997 році за спеціальністю «Фізика».

Працює в університеті з 2007 р.

З 2001р. до 2004 р. – начальник експериментальної лабораторії cинтезу алмазів ВАТ «Полтавський алмазний завод».

З 2005р. до 2012 р. – директор з якості ТОВ «Завод газорозрядних ламп» за сумісництвом.

Коло наукових інтересів: полімерні та гетерогенні системи, а також світлотехнічна продукція: лампи низького та високого тиску.

Кількість наукових, науково-методичних праць, винаходів, корисних моделей понад 100.

e-mail: asemen2015@gmail.com

Google Академія: (https://scholar.google.com.ua/citations?user=DeBNxHsAAAAJ&hl=ru )
ORCID ID: (0000-0003-3184-6925)
ResearcherID: (F-7737-2017)
Scopus: (http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=57219846709&partnerID=MN8TOARS)
Web of Science: (Anatolii Semenov)

Офіленко Наталія Олександрівна
Вчене звання - доцент, кандидат сільськогосподарських наук
Doctor of Philosophy

Працює в ПУЕТ з лютого 2005 р.

Має 27 наукових та навчально-методичних видань

Тема науково-дослідної роботи:” Товарознавча характеристика продуктів забою свиней в західних регіонах України”

e-mail: ofilenko@bk.ru

Google Академія: Nataliia Ofilenko

Хмельницька Євгенія Вікторівна 
Доцент, кандидат технічних наук

Працює в ПУЕТ з 1998 р.

Має понад 80 наукових та навчально-методичних видань 

Теми науково-дослідної роботи:”Товарознавча характеристика господарсько-ботанічних сортів редису залежно від умов зберігання”. „Товарознавча оцінка сортаменту овочевої сировини та її тривале зберігання”.

В 2015 році отримала другу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію «викладач університетів та вищих навчальних закладів».

Нагороджена

 • подякою за внесок у розвиток самодіяльного мистецтва та участь в обласному огляді-конкурсі „Студентська весна – 2005” 
 • подякою за активну участь в громадській роботі і житті факультету, сумлінне виконання своїх обов’язків, організацію і проведення заходів з нагоди проведення  Днів товарознавчо-комерційного факультету”    – (2007р.)
 • грамотою за творчу, сумлінну працю, високий професіоналізм, підготовку висококваліфікованих кадрів для споживчої кооперації України та з нагоди відзначення Дня Університету     – (2007р.)
 • грамотою за творчу, сумлінну працю, високий професіоналізм, підготовку висококваліфікованих кадрів для споживчої кооперації України та з нагоди відзначення Дня Університету     – (2008р.)
 • подякою за багаторічну самовіддану працю, значний особистий внесок у підготовку фахівців для споживчої кооперації та інших галузей економіки України з нагоди 53-ї річниці освітньої діяльності університету (2014р.)

e-mail: evghmel37112@gmail.com

Google Академія: Yevgenia Hmelnitska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2513-3032
Web of Science, ResearcherID: https://publons.com/researcher/4171200/yevgenia-hmelnitska/
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210338020

Басова Юлія Олександрівна
Доцент, кандидат технічних наук

Працює в університеті з 2000 року.

Закінчила Полтавський кооперативний інститут у 2000 році за спеціальністю „Товарознавство і комерційна діяльність”.

Наукові інтереси присвячені дослідженню споживних властивостей нових енергоекономічних джерел світла та розробці Державних стандартів у галузі світлотехніки.

Загальна кількість наукових та науково-методичних праць понад 60, в т.ч. посібник, виданий з грифом МОН України.

Підвищувала кваліфікацію в Інституті інтелектуальної власності і права за курсом „Охорона, захист і використання об’єктів промислової власності”.

e-mail: basovay5@gmail.com

Google scholar: Юлія Басова, Y. Basova
ORCID: 0000-0003-1008-6023 https://orcid.org/0000-0003-4057-7712 
Профіль науковця на порталі НБУВ: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0061650

Горячова Олена Олександрівна  
Доцент, кандидат технічних наук

Працює в ПУЕТ з 2003 р.

Керує науковим гуртком «Світ товарознавства»

Має 37 наукових та навчально-методичних видань, в тому числі 4 патенти, 4 нормативно-технічні документації на нові види продукції

Теми науково-дослідної роботи: « Удосконалення споживних властивостей готової продукції при переробці рослинної сировини вирощеної в Полтавській області», «М’ясо-сальні якості та окремі господарсько-біологічні особливості свиней різних генотипів» та  «Аспекти розвитку галузі свинарства на сучасному етапі. Товарознавча характеристика продукції свинарства»

Нагороджена:

 • подякою за вагомий внесок у розвиток наукової складової освітньої діяльності університету (2012)
 • подякою за багаторічну самовіддану працю, значний особистий внесок у підготовку фахівців для споживчої кооперації та інших галузей економіки України з нагоди 53-ї річниці освітньої діяльності університету (2014 р.)

e-mail: goryachova0ea@gmail.com  

Google Академія: Елена Горячева
ORCID ID: 0000-0002-0424-4198

Флока Людмила Валеріївна
доцент, кандидат сільськогосподарських наук.

Працює в ПУЕТ з 2010 р.

Дисципліни: «Загальна біологія», «Біологія клітини», «Мікологія», «Біоетика», «Генетика», «Загальна біотехнологія», «Біотехнологія культур клітин і тканин»,  «Біотехнології навколишнього середовища», «Фармакогнозія», «Органічне виробництво та еко-продукти», «Еко- та ГМО-продукти».

Загальна кількість опублікованих робіт – 62.

e-mail: flokaliudmyla@gmail.com

Google Академія: Liudmyla Floka, Флока Людмила
ORCID ID: 0000-0001-5429-2924
SCOPUS: 57203006276
ResearcherID:  AAI-3263-2020

Кириченко Олена Василівна
Доцент, кандидат технічних наук

Є членом Полтавського місцевого осередку Українського товариства товарознавців і технологів Міжнародного товариства товарознавців і технологів (з 2010 р.).

Освіта та практичний досвід. У 2008 р. закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» і здобула кваліфікацію магістра з товарознавства та експертизи в митній справі.

У 2014 р. закінчила аспірантуру Львівської комерційної академії за спеціальністю 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів. Тема дисертаційного дослідження «Формування асортименту та комплексне оцінювання якості геотекстилю» (науковий керівник – доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства непродовольчих товарів Львівської комерційної академії Пелик Леся Василівна).

Викладає навчальні дисципліни: «Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів», «Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів ІІ», «Основи товарної експертизи», «Методи товарної експертизи», «Ділова митна документація», «Експертиза товарів», «Експертиза товарів (Експертиза непродовольчих товарів)».

Коло наукових інтересів: методологічні та наукові підходи до формування якості та безпечності полімерних матеріалів різного призначення.

Участь у наукових темах: № 389/13 «Дослідження комплексу функційних характеристик геотекстильних матеріалів» (номер державної реєстрації 0113U007469), науковий керівник проф. д.т.н., Пелик Л. В.

Перелік основних наукових та навчально-методичних праць: у науковому доробку близько 45 друкованих праць, серед яких:

 • наукових статей і тез – 27;
 • науково-методичних – 16;
 • дистанційні курси – 5.

Підвищення кваліфікації та стажування:

 • 2011-2014 рр. – денна аспірантура за спеціальністю 05.18.08 – Товарознавство непродовольчих товарів на базі Львівської комерційної академії (м. Львів);
 • 15.01-15.02.2014 р. – курси підвищення кваліфікації в Центрі тренінгових технологій навчального центру ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава)

e-mail: olena.kyrychenko2010@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2866-3530
Publons (Research Gate, Web of Science ResearcherID): https://publons.com/researcher/2269939/olena-kyrychenko/
Профіль у Google Scholar: Olena Kyrychenko

Котова Зоя Яківна  

Старший викладач. Педагогічний стаж – 30 років, в тому числі науково-педагогічного стажу - 16 років.

В 1983 р. закінчила Полтавський кооперативний інститут за фахом «Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами». Отримала кваліфікацію «Товарознавець вищої кваліфікації». В 1988 р. закінчила педагогічний факультет Московського ордена  Дружби народів кооперативного інституту Центросоюзу.

Працює в ПУЕТ з 1999 р.

Має 12 науково-методичних видань, в тому числі 1 навчальний посібник «Експертиза продовольчих товарів» в співавторстві; 8 методичних праць, 3 наукових статей.

Нагороджена:

 • Подякою ректора Полтавського університету споживчої кооперації України за досягнення у профорієнтаційній роботі, вагомий особистий внесок у формування контингенту студентів Полтавського університету споживчої кооперації України у 2006-2007 навчальному році та з нагоди відзначення Дня працівників освіти (2007 р.).
 • Почесною грамотою за багаторічну самовіддану працю, значний особистий внесок у підготовку фахівців споживчої кооперації та з нагоди 50-річчя освітньої діяльності університету (2011 р.).

GOOGLE–АКАДЕМІЯ: Зоя Яківна Котова

Гнітій Надія Володимирівна  
старший викладач

Працює в ПУЕТ з 2006 р.

Має 80 публікацій. Співавтор монографії

e-mail: nadyagnitiy@gmail.com

Профіль у Google Scholar: Nadya Vladimirovna Gnitiy
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8882-1019
Publons (Research Gate, Web of Science ResearcherID): https://publons.com/dashboard/summary/

Рачинська Зоя Павлівна
Старший викладач

Є членом Полтавського місцевого осередку Українського товариства товарознавців і технологів Міжнародного товариства товарознавців і технологів (з 2010 р.).

Освіта та практичний досвід. У 2010 році  закінчила Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» і здобула кваліфікацію магістра товарознавства.

У 2010-2012 рр. отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» на базі Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» і здобула кваліфікацію спеціаліст з економіки підприємства.

Викладає навчальні дисципліни: «Безпечність товарів», «Основи наукових досліджень», «Основи митної справи», «Експертиза товарів (Експертиза непродовольчих товарів)», «Захист прав споживачів», «Санітарно-епідеміологічна експертиза». В навчальному процесі використовує ресурси для дистанційного навчання та мультимедійні матеріали для візуального супроводження практичних та лабораторних занять.

Перелік основних наукових та навчально-методичних праць: у науковому доробку близько 15 друкованих праць, серед яких:

 • наукових статей і тез – 11;
 • науково-методичних – 5;
 • навчальний посібник з грифом МОН України – 1.

Підвищення кваліфікації та стажування:

 • 01.11-01.12.2011 р. – стажування на базі приватного підприємства «Бджілка» (м. Красноград);
 • 15.01-15.02.2014 р. – курси підвищення кваліфікації в Центрі тренінгових технологій навчального центру ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава).

e-mail: zojar87@gmail.com

GOOGLE–АКАДЕМІЯ: Рачинська Зоя
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4210-7119
Web of Science: https://publons.com/researcher/2128980/zoja-rachinska/

Нагорна Світлана Анатоліївна
Завідувач лабораторіями

Закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України в 2002 році за спеціальністю "Товарознавство та комерційна діяльність"

Рокитянська Віра Михайлівна
Старший лаборант кафедри